Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Wessanda

Inhoudsopgave:

Identiteit van de ondernemer
Artikel 1 - Toepasselijkheid
Artikel 2 - Aanbiedingen/overeenkomsten
Artikel 3 - Prijzen en betalingen
Artikel 4 – Levering
Artikel 5 - Herroepingsrecht
Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 9 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Artikel 10 - Garantie
Artikel 11 - Bestellingen/communicatie
Artikel 12 - Overmacht
Artikel 13 - Diversen
Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Identiteit van de ondernemer:
Wessanda
Lichtenvoordsestraatweg 21
7121 AB Aalten
+31621936313
www.wessanda.nl
Info@wessanda.nl
KvK-nummer: 59534842
BTW-identificatienummer: NL101527068B01

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Wessanda zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Wessanda worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Wessanda ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Wessanda zijn vrijblijvend en Wessanda behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Wessanda. Wessanda is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Wessanda dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan plaatsvinden door iDEAL, Bancontact / Mister Cash, (vooruitbetaalde) bankoverschrijving of contant (bij afhalen of bezorging). Wessanda zal het artikel leveren nadat de betaling is ontvangen. De levertijd vangt aan op het moment dat Wessanda de betaling heeft ontvangen. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Wessanda.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Wessanda gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Wessanda.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Wessanda opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Herroepingsrecht.
Bij levering van producten:
5.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
5.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Wessanda retourneren, conform de door Wessanda verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Wessanda. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels E-mail aan info@wessanda.nl, de klant kan daarbij gebruik maken van het modelformulier herroepingsrecht. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
5.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Wessanda heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:
5.5 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
5.6 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Wessanda bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6. Kosten in geval van herroeping
6.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
6.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Wessanda dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Wessanda of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
6.3 Indien de bestelling nog niet verzonden is, kan de consument de order kostenloos annuleren. Enige uitzondering hierop zijn de producten die speciaal naar wens van de consument door Wessanda op maat gemaakt worden.

Artikel 7. Uitsluiting herroepingsrecht
7.1 Wessanda kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Wessanda dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
7.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door Wessanda tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of worden verzonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Wessanda geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
7.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Wessanda verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
9.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Wessanda geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
9.2 Wessanda garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 10. Garantie
10.1 Wessanda staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften
10.2 Een door Wessanda, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Wessanda kan doen gelden.
10.3 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Bij eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dient u Wessanda daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
10.4 De garantietermijn van Wessanda komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Wessanda is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
10.5 De garantie geldt niet indien:
- De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
- De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Wessanda en/of op de verpakking behandeld zijn;
- De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11. Bestellingen/communicatie
11.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Wessanda, dan wel tussen Wessanda en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Wessanda, is Wessanda niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Wessanda.

Artikel 12. Overmacht
12.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Wessanda ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Wessanda gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Wessanda kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 13. Diversen
13.1 Indien u aan Wessanda schriftelijk opgave doet van een adres, is Wessanda gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Wessanda schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
13.2 Wanneer door Wessanda gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Wessanda deze Voorwaarden soepel toepast.
13.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Wessanda in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Wessanda vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
13.4 Wessanda is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op overeenkomsten tussen Wessanda en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2024 Wessanda | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel